Kabe Nedir-Neden Kutsaldır?-Kabe Ne Zaman Yapılmıştır

Kabe Neden Kutsaldır?

Kabe Neden Kutsaldır? Kabe Ne Zaman Yapılmıştır? Kabe Nedir? Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama veya Beyt-i Atik isimleriyle bilinen Suudi Arabistan’daki Mekke şehrindeki Mescid-i Haram’da yer alan Kâbe, Müslümanların en kutsal mekanıdır. Bu soruyu cevaplandırabilmek amacıyla yazılan bu yazıda Kabe’yi tanıyıp,kısa tarihi, özellikleri ve önemi ana konularımız olacaktır.

Kabe Neden Kutsaldır?

 • Sözlükte “dört köşeli veya küp şeklinde olmak” anlamındaki ka‘b (كعب) kökünden gelip ka‘be “küp şeklinde nesne” anlamına gelmektedir.
 • Beyt, Beytullah, el-Beytü’l-atîk, el-Beytü’l-harâm, el-Beytü’l-muharrem, el-Mescidü’l-harâm, el-Beytü’l-ma‘mûr ,el-Meş‘arü’l-harâm, Beniyye, Devvâre, Kādis, Kıble, Hamsâ, Müzheb isimlerinden bazıları olmasına karşın halk arasnda en çok kullanılan ismi Kâ‘be-i Muazzama ‘ dır.
 • Duvarları dört ana coğrafi yönü gösterir. Kabe Neden Kutsaldır? Doğu yönünü gösteren köşeye Rüknülhacerülesved, güneye Rüknülyemânî, batıya Rüknülgarbî, kuzeye de Rüknülırâkī denilir.
 • Doğu köşesinde yerden 1,5 m yükseklikte, gümüşten bir mahfaza içinde cennetten geldiğine inanılan ve bu yüzden Müslümanlar için büyük bir kutsallık ve sevgiyle değer verilen Hacerülesved bulunmaktadır.
 •  Dıştan dışa 10,70 × 12 m ölçüsünde ve 15 m yüksekliğinde olan duvarlar 1,25 m kalınlığındadır (Abdüsselâm Ahmed Nazîf, s. 170).

Kabe Ne Zaman Yapılmıştır

 • Kabe Ne Zaman Yapılmıştır? Kâbe’nin ilk defa ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı konusunda ihtilaflar vardır. Buna ilave olarak bazı kaynaklarda ilk insan ve peygamber Hz. Adem’in yahut oğlu Şît’in ilk inşa ettiği söylenir. Ama şu kesindir ki bu yapı yeryüzünde yapılan ilk bina ve mescittir ve bu onun önemi açısında büyük bir yer taşır. “Şüphesiz âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev -mâbed- Mekke’deki -Kâbe-’dir “(Âl-i İmrân 3/96)
 • Daha sonra Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail binayı tekrardan inşa etmişlerdir. Ezrakī’nin rivayetine göre Hz. İbrahim ile oğlu İsmail’in yaptığı binanın duvarları harçsız olarak üst üste konulan taşlarla örülmüştü.
 •   Hz. İbrahim zamanından putperestliğe kadar tevhide uygun olarak sürdürülse de Mekke’de putperestliğin başlamasıyla müşrikler Kâbe’nin iç ve dışını putlarla doldurarak büyük bir yanlışa düşmüşlerdir. Her ne kadar müşrikler olsa da Mekke’de tek Allah’a inanıp, onu tek dost ve yardımcı bilen gönlü hoş Hanîfler putperestliğin yeni getirdiğin düşünceden kaçarak ziyaret etmişlerdir. Kabe Neden Kutsaldır? Ama yine de şunu söylemekte yarar olduğunu düşünüyorum ki, her ne kadar müşrikler Kâbe’yi asıl amacından uzak tutmalarına rağmen hiçbir zaman onu bu putlara nispet etmemişler ve onun Beytullah olduğunu unutup inkara düşmemişlerdir. Kısaca özetlemek gerekirse; her ne alakadar putlarla doldurup asıl amacından çok uzaklaştığı düşünülse de bu onun hiçbir zaman değerinden bir şey azaltmamıştır. Orayı kutsal yapan dışındaki yapılar değil içindeki mana ve Allah’ın onu kutsal saymasıdır.

Kabede İlk Ezanı Kim Okumuştur?

 • Mekke’nin 630 yılında fethiyle putlardan temizlenmiştir. Bundan sonra da İslamiyet usullerine göre tavaf yapılmıştır. Ayrıca bu tavaftan sonra Hz. Muhammet’in (s.a.v.) Kâbe içinde iki rekât namaz kılmış ve sahabilerden Bilal-i Habeşi’ye Kabe’nin damında ezan okutmuştur.
 • Kâbe’nin Hz. İbrahim’den sonra kaç defa tekrardan inşa edildiği konusu ihtilaflı olmasına karşılık genelde benimsenen görüşe göre Amâlika, Cürhüm ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.)  büyük dedelerinden Kusay b. Kilâb tarafından tekrardan üç defa inşa edildiği kabul edilir.
 • Kâbe 605 yılında tekrardan onarılmış ve inşa edilmiştir. Bu inşa sırasında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası Abbas ile beraber taş taşıdığı ve Hacerülesved’i hangi kabilenin yerine yerleştireceği konusu için bir örtü getirip taşı üstüne koyduğu, her ucundan o kabileyi temsil için temsilcinin tutup getirdiği ve taşı kendi elleriyle yerine yerleştirdiği rivayet olunur.
 • Kabe’yi sanatçıların bakış açısıyla baktığımızda görürüz ki onu güzel yapan şeylerden biri de oldukça sade ve gösterişsiz olmasıdır. Dünyada bu kadar cevherlerle süslenmiş birçok odaları ve geniş bahçeleri ile ün yapmış yerler bile asla bu kadar ilgi görmemiştir göremeyecektir. Bu da bize adeta güzelliğin abartıda değil tam tersine sadelik ve taşıdığı yüksek ruhta olduğunu gösterir.
 • Kabe’nin içine baktığımızda da oldukça sade bir düzen görüyoruz. Kabe Neden Kutsaldır? İçinde fener asılı 3 sütun ve duvarlarında ayetler vardır. Çatıya çıkmak için de altından bir kapı bulunur.
 • Kabe’nin örtüsü zaman içinde farklılık göstermiştir. Cürhüm kabilesi zamanında siyah, nübüvvet zamanında beyaz ve daha sonraki dönemlerde kırmızı, yeşil ya da beyaz oluyordu. En son Abbasiler buna son vererek siyah rengi üzerinde karar vermişlerdir.
 • Bir dinin temel yapı taşlarından ve olmazsa olmazlarından biri bu dinin kutsal kabul ettiği şeylerdir. Bu dinin tarih sahnesinde devamlılık kazanması için gereklidir ve her dinde olan bir özelliktir. İslam dininde bir yerin kutsal olup olmadığını yalnız Allah (c.c.) belirleyebilir. Ve İslam dininde 3 kutsal mekân vardır. Bunlar sırasıyla:
 1. Mekke

 2. Medine-i Münevvera

 3. Kudüs ‘tür.

 • Yani baktığımız zaman yalnızca Kâbe değil çevresi Mescid-i Haram hatta Mekke de kutsal kılınmıştır.
 • İslam dininde günde 5 vakit namaz kılınır. Bu namaz için nübüvvetin ilk 14,5 yıl Mescid-i Aksa olmasına rağmen gelen ayet ile beraber yön Kabe’ye çevrilmiştir. Bu da Kabe’nin Müslümanlar için değerini anlamak için tek başına bile yeterlidir.
 • Rivayete göre cennetten çıkarılan Hz. Âdem ile Hz. Havva Arafat’ta buluştuktan sonra Hz. Âdem cennette iken Allah’a (c.c.)  şükür için etrafında tavaf ettikleri nurdan sütunun kendilerine tekrardan verilmesini dilemiştir. Duası kabul edilmiş ve nurdan taşın etrafında tavaf etmeye böylece devam etmişlerdir. Hz. Şit zamanında bu nurdan taş kaybolmuş onun yerine bir taş kalmıştır. Hz. Şit bunun üzerine dört duvarları bir yapı inşa edip bu taşı da yapının bir köşesine yerleştirmiştir. Bu taş bugün Hacerülesved denilen taştır. Nuh tufanında yerle bir olan Kâbe bir süre gizli kalmış ve Allah’ın emriyle Hz. İbrahim tarafından tekrardan inşa edilmiştir. Nuh tufanı sırasında Ebu Kubeys dağında korunmuş olan Hacerülesved’i de alıp yerine yerleştirmiştir. Kabe’de olan bazı olaylar nedeniyle (sel, yangın gibi) bu taş bazı zararlara uğrasa da bugün hala durmakta ve korunmaktadır.
 • Ayrıca İslam’ın temel ibadet esaslarından olan Hac ibadeti de Kabe’nin çevresi olan Mescid-i Haram’da yapılır. Kâbe’nin tavafı ilk insan Hz. Adem’le başlamıştır. Daha sonra Hz. İbrahim Kabe’nin inşasını tamamlayınca insanlara nasıl hac yapılacağını öğretmiştir. Böylece dünyanın dört bir tarafından binlerce insan her yıl buraya hac ve umre ibadetini yerine getirmek için gelirler. Kabe Neden Kutsaldır?  Burada her milletten her seviyeden insanın aynı beyaz kıyafetler içinde aynı yöne yönelmesi ve İslam’ın kardeşlik bağını kuvvetlendirmesi açısından büyük bir yer taşır.
 • İslam dininin son Peygamberinin (s.a.v.) de Mekke topraklarında dünyaya gelmesi bizim tekrardan bu yere bakışımızın düşmesine sebep olmaktadır. Sadece son Peygamber değil bu topraklarda birçok peygamber ve sahabi yatmaktadır. Bu yüzden bu topraklar eğer Allah (c.c.) tarafından kutsal kılınmasaydı bile Müslümanlar için vazgeçilmez olacaktı.
 • Bazı olağanüstü haller ve namaz vakitleri dışında Kabe’de tavaf hiç durmaz. Bu olağanüstü hallere yangın, sel ya da salgınlar örnek verilebilir.

Kabe Neden Kurulmuştur?

 • Tarihte Kâbe bazı saldırıların odağı olmuştur. Bunlardan biri de Ebrehe’nin kendi dini olan Hristiyanlığı yaymak ve yaptırdığı mabede ilgiyi çoğaltmak gibi amaçlar için filin önderlik yaptığı büyük bir orduyu Kabe’yi yıkmak amacıyla Mekke’ye yöneltmesidir. Kabe’ye gelirken de oraya yakın yerde otlayan develere ele koydu. Bu develerin arasında o zaman Mekke’nin başı ve son peygamberin (s.a.v.) dedesi olan Abdülmuttalip’in develeri de vardı. Ebrehe, Abdülmuttalip’e haberci yollayıp savaş için değil yalnızca Kabe’yi yıkmak için geldiğini eğer ona engel olmazlarsa onlara bir zarar vermeyeceğini bildirdi. Abdülmuttalip ise ordugaha gelip yalnızca develerini isteyince bunu garipseyen Ebrehe nedenini sordu. Bunun üzerine Abdülmuttalip’in cevabı kendisinin develerin sahibi olduğunu, Kabe’nin sahibinin de onu koruyacağını söyledi. Nitekim böyle de oldu. Ertesi gün Ebrehe hücum emri verdi. Ama ordunun önünde bulunan fil Mahmud başka yöne dönse gidiyor Kabe’ye gitmiyordu. Ardından Allah’ın (c.c.) emriyle gelen ebabil kuşları taşıdığı taşları atarak orduyu delik deşik etti. Allah(c.c.) mabedini korumuş ve asıl gücün İslam olduğunu diğer canlıların Allah’ın (c.c.) emriyle hareket ettiğini göstermiş oldu. Bu olay tarihe Fil Vakası olarak geçti.
 • Kısaca özetlemek gerekirsek Kâbe Allah (c.c.) tarafından kutsal kılınmıştır ve bu yüzden kutsaldır. Bunun için hiçbir neden olmasa bile bu tek başına yeterlidir. Ama yine de önemini daha iyi kavrayabilmemiz için ilk inşa edilen mabet olması, Kabe Neden Kutsaldır? namaz için kıble olması, hac ve umrenin burada yapılması örnek olarak verilebilir.

En doğrusunu Allah (c.c.) bilir.

Kabe Fotoğrafları

kabe fotoğrafları
kabe fotoğrafları
Kabe resimleri
Kabe resimleri
kabe resmi
kabe resmi
kabe
kabe

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu