Miraç Kandili İbadetleri Miraç Kandilinde Yapılması Gerekenler

Miraç Kandili için hangi İbadetler Yapılmalı

Bu makalemizde Miraç Kandili ibadetleri hakkında bilgi vereceğiz. Miraç Kandili’nde yapılması gereken ibadetler ve sevapları  hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız makalemizi okumaya devam edebilirsiniz.

Miraç Kandili İbadetleri

Miraç kandili 2023 yılında Şubat ayının 27’sine (Pazar gününe) denk geliyor. Haram aylardan biri olan Receb-i Şerif’in her günü kıymetli iken, Miraç kandili en fazîletli mübârek günler içerisinde özellikle öne çıkıyor.

Peki Miraç kandilinin fazileti nedir? Miraç kandilinde hangi ibâdetler yapılmalı? Özel Miraç kandili duası var mı? Tüm bu suallerin cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Miraç Ne Demek?

Kelimenin aslı ‘mîrâc’ olarak yazılıyor ise de, halk arasında ‘Miraç’ diye meşhur olduğu için böyle kullanacağız.

Miraç; ‘merdiven’ mânâsına gelir. Miraç gecesi, Resûlullahın Mekke’den Kudüs’e (Mescid-i Aksâ’ya) götürüldüğü, oradan göklere çıkarıldığı, Cennet’i ve Cehennem’i gördüğü mübârek bir gecedir.

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri buyurdu ki, ‘Resûlullah Kudüs’ten 7. Kat semâya kadar, bilinmeyen bir mîâc (merdiven) ile çıkarıldı.’

Peygamber efendimizin Mekke’den Mescid-i Aksâ’ya götürüldüğüne inanmayan kâfir olur. Bu olay, İsrâ sûresinde bildirilmiştir.

Mescid-i Aksâ’dan göklere çıkarıldığına inanmayanlar ise fâsık ve bid’at ehli olur. Bunlar önemli inanç meseleleri arasındadır.

Peygamber efendimiz yedi kat göklere yükseltilmiş, Sidretü’l–Müntehâ’ya varmış, Allahü teâlânın huzuruna varmış; onun cemâlini müşâhede etmiştir.

Miraç Kandili İbadetleri
Miraç Kandili İbadetleri

Miraç Kandilinin Önemi Nedir?

Peygamber efendimiz 52 yaşındayken, bir Recep ayının 27. Gecesi, Mescid-i Harâm’dan önce Kudüs’e götürüldü. Ardından göklere çıkarıldı, daha sonra bilinmeyen başka yerleri ziyaret etti. Hicretten 6 ay evvel gerçekleşen bu hâdise, ‘İsrâ ve Miraç’ olarak adlandırılır.

Miraç Kandilinin Faziletleri

Miraç kandilinin fazileti saymakla bitmez. Bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Resûlullah Efendimiz tüm peygamberlere imam olmuş, onlara namaz kıldırmıştır.
 • 5 vakit namaz bu gece Muhammed aleyhisselâmın ümmetine farz edilmiştir.
 • Âmenerrasûlü (Bakara sûresinin son âyetleri), bu gece Peygamber efendimize vahyedilmiştir.
 • Bu gece Resûlullah’a bildirilen müjdelerden biri de şudur: Mü’minler, -ne kadar günahkâr olsalar da- mutlaka Cennet’e gireceklerdir. Bir kimse Müslüman olarak vefât ederse, günahları için Cehennem’de cezâsını çekse dahi sonra Cennet’e girer ve orada sonsuz kalır. Cehennem’den hiç çıkamayacak, ebedî kalacak olanlar yalnızca kâfirlerdir.
 • Her namazda okuduğumuz Et-tahiyyâtü, Miraç gecesinin meyvelerinden biridir.
 • Peygamber efendimiz bu gece diğer peygamberlerle görüşmüştür. Birinci kat semâya geldiğinde hazret-i Âdem’i görmüştür. 2. Kat gökte hazret-i Yahyâ ve hazret-i Îsâ ile görüşmüştür. Üçüncü kat gökte hazret-i Yûsuf’u, dördüncü kat gökte hazret-i İdris’i, beşinci kat gökte hazret-i Hârun’u görmüştür. Altıncı kat gökte hazret-i Mûsâ ile konuşmuş, yedinci kat semâda ise hazret-i İbrâhim ile karşılaşmıştır.
 • Her peygambere çeşitli mûcizeler verilmiştir. Fakat Miraç mûcizesi, sadece Resûlullah efendimize ihsân edilmiştir. Peygamber efendimiz bu gece, hiçbir kimsenin mazhar olmadığı çeşitli mânevî makamlara ve âlemlere ulaşmıştır. Allahü teâlâdan, vasıtasız olarak –arada Cebrâil aleyhisselâm veya başka bir melek olmaksızın- vahiy almıştır.
 • O nedenle âlimler demişlerdir ki, Miraç gecesi –fazîlet bakımından- Kadir gecesinden sonra gelen en kıymetli gecedir.
 • Resûlullah o gece Cehennem’i, Cennet’i, Allahü teâlâyı görmüştür, Allahü teâlâ ile konuşmuştur. Allahü teâlâyı görmek ve onunla konuşmak tabirini yanlış anlamamalıdır. Bu konuşma ve görme bizim bildiğimiz gibi değildir. Allahü teâlâ –hâşâ- bizim yaptığımız şekilde ses ile konuşmaz.

Mü’minler de Cennet’te Allahü teâlâyı göreceklerdir. Fakat âlimler buyurdu ki, buna böyle inanmalı ve ‘nasıl olacak?’ diye sorgulamamalıdır.

Allahü teâlâ bir tarafta, bir yerde değildir. Bir mekâna bağlı olmaktan münezzehtir. Din kitaplarında deniyor ki; ‘Allahü teâlâ Cennet’te, nasıl olduğu bilinmeyen bir görmek ile, cihetsiz olarak görülecektir.’ (Mektûbat-ı Rabbânî)

Bunlar, doğru bir îtikada sahip olmak için bilinmesi gereken mevzulardandır. O nedenle hatırlatmakta fayda gördük.

Miraç Kandili Ayet
Miraç Kandili Ayet

Miraç Gecesi Ne Olmuştur?

Bu hususta pek çok hadîs-i şerif vardır. Onlardan bazıları şöyledir:

 1. Meâric-ün-Nübüvve adlı eserde bildiriliyor ki:

Miraç gecesinde Peygamber efendimiz, önlerinde lezzetli yemekler duran bir grup insan gördü. Fakat onlar, bu yemekleri değil, leş eti yiyorlardı. Peygamber efendimiz, Cebrâil aleyhisselâma bunların kim olduğunu sordu.

Cebrâil aleyhisselâm onların, ‘helal olanı terk ederek harama meyleden kimseler’ olduğunu söyledi. Onlar, helal malları olmasına rağmen haram yemeyi tercih etmişler, âhirette de böyle cezalandırılmışlardı.

 1. Râmûz-ül-Ehâdîs’te diyor ki:

Resûlullah efendimiz Miraç gecesi, Cennet’te bazı köşkler gördü. Bunlar bir seviyeden daha yüksek yapılmıştı. Resûl-i Ekrem bunların kime ait olduğunu sordu. Cebrâil aleyhisselâm bu köşklerin; öfkesini yutarak insanları affeden kişilere tahsis edildiğini bildirdi.

 1. Yine Meâric-ün-Nübüvve kitabında naklediliyor ki:

Resûlullah efendimiz Miraç gecesi bazı insanlar ile karşılaştı. Bunlar kendi kendisine eziyet ediyorlardı. Bunların ne günah işlediğini sorduğunda Cebrâil aleyhisselâm buyurdu ki:

‘Bunlar, başkalarının kusurlarını açığa çıkaranlardır.’

Miraç Kandilinde Neler Yapılır?

Miraç kandilinde yapılacak ibâdetler hakkında İmâm-ı Gazâlî hazretleri, şöyle bir hadîs-i şerif nakletmiştir:

 • ‘Mirac gecesinde iyi amel eden için 100 yıllık mükâfat vardır.’
 • Başka bir hadîs-i şerifte, Recep ayının 27. Günü oruç tutan kimsenin altmış yıllık oruç sevâbına kavuşacağı bildirilmiştir.

O yüzden bu kandilin gündüzünü oruç tutarak değerlendirmeye, gecesini ibâdetle geçirmeye çalışmalıdır.

Miraç kandilinde yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir:

 • Kaza namazı kılmalıdır.
 • Kur’ân-ı Kerim okumalıdır.
 • Çokça salevat getirmelidir.
 • Tefekkürde bulunmalı, nefis muhasebesi yapmalıdır.
 • Üzerimizde hakkı olanlardan helallik almalıdır.
 • İmkân bulanlar vefât etmiş akrabalarının, Allah dostlarının kabirlerini ziyaret etmelidir.
 • Bol bol dua ve zikir ile meşgul olmalıdır.
 • Sadaka vermelidir.
 • Tevbe-i istiğfâr etmeli, günahlarımızın affedilmesi için Allahü teâlâya yalvarmalıdır.
 • Her Müslüman yaptığı ibâdetlerin ve hayırlı işlerin sevâbını, ölü-diri bütün Müslümanlara hediye etmelidir. (Böyle yaptığımız takdirde bizim sevâbımız hiç eksilmez.)

Miraç Kandilinde Kılınacak Namaz

Miraç kandili namazı olarak bazı nâfile namazlardan söz edilir. Fakat kaza borcu olanların nâfile ile meşgul olmak yerine, kazalarını kılmaya çalışması lâzımdır.

Bazı kaynaklara göre, Miraç kandilinde kılınacak namaz şöyledir:

 • 12 rekat nâfile namaz kılınır.
 • Her rekatta Fâtiha’nın ardından bir zamm-ı sûre okunur, her iki iki rekat kılındıktan sonra selam verilir.
 • Namaz bitince -100 kere- şu dua okunur: ‘Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.’
 • Bunu müteakip 100 defa istiğfâr edilir, 100 sefer de salevat getirilir. Ardından kişi, istediği gibi dua edebilir.

Miraç Kandili Sözleri 2023

Miraç kandili mesajları ile sevdiklerinizi bu mübârek günde sevindirebilir, onların kandilini tebrik edebilirsiniz:

 • Büyükler buyurdular ki; ‘Miraç öyle bir yerdir ki, orada akıl bitmiş, îmân başlamıştır.’ Rabbim îmânımızı korusun, aklını iyi kullanarak âhirete hazırlananlardan eylesin. Miraç kandiliniz mübârek olsun.
 • Bu yıl yine idrak etmekle müşerref olduğumuz leyle-i Mîrâc’ınızı en içten dileklerimle tebrik eder, hayırlara vesîle olmasını Cenâb-ı Hakk’tan niyâz ederim.
 • Allahü teâlâ dualarınızı kabul, iyiliklerinizi makbul eylesin. İki cihan saâdeti versin. Hayırlı kandiller.
 • Yâ Rabbî! Bu gecenin bereketlerinden, feyizlerinden bizi mahrum etme. Günahlarımızı aff-u mağfiret eyle. Helâlinden bol rızık nasip et. Bizi düşmanların şerrinden koru.
 • Her ne istiyorsan Allah sana onu en hayırlı şekilde nasip etsin. Hayallerin gerçek, üzüntülerin yok olsun. Hayırlı kandiller.
 • Miraç, 14 asırdır devam ediyor. Miraç demek, namaz demektir. Namaz kılmayan kimse, bu büyük nîmetten mahrumdur. Rabbim bizi namazı dosdoğru kılanlardan eylesin.
 • Mü’minlerin mîrâcı namazdır. Vuslat namazdadır. Peygamberimiz Allahü teâlâyı Miraç’ta baş gözüyle görmüştür. İşte ümmetinin de bu nîmete kavuşmasını diledi. Allahü teâlâ, onun ümmetine 5 vakit namaz kılmayı emretti. Her gün böyle bir Mîrâc ile şereflenmemiz mümkün iken, neden bu fırsatı kendi elimizle itiyoruz? Haydi bugün hayatımızın dönüm noktası olsun. Namaz ile Allahü teâlâya yönelelim.
 • Miraç kandilinizi cân-ü gönülden tebrik ederim. Bu gecenin berekete, huzura, kardeşliğe, barışa vesile olmasını dilerim.

Miraç Kandili ibadetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Yorumlar kısmından sizler de düşüncelerinizi ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu